تبلیغات
نهالستان پارس،نهالفروشی

باغبان یار،پیاز زعفران - بررسی تاثیر كاربرد پلیمر آكوازورب بر آبیاری

گردو زودبارده#درخت مقاوم به کم آبی#نهال اصلاح شده،پیاز زعفران

گردو زودبارده#درخت مقاوم به کم آبی#نهال اصلاح شده،پیاز زعفران

باغبان یار،پیاز زعفران - بررسی تاثیر كاربرد پلیمر آكوازورب بر آبیاری گردو زودبارده#درخت مقاوم به کم آبی#نهال اصلاح شده،پیاز زعفران
بررسی تاثیر كاربرد پلیمر آكوازورب بر آبیاری نهالهای كاج (Pinus eldarica)،‌ زیتون (Olea europea) و آتریپلكس (Atriplex canescens)
این تحقیق در سالهای 1381-1380 به منظور بررسی تاثیر كاربرد پلیمر آكوازورب بر آبیاری نهالهای مختلف در ایستگاه تثبیت شن حسین آباد شهرستان قم، در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی (RCBD) و به صورت فاكتوریل در سه تكرار و با فواصل كاشت چهار متر اجرا گردید. عامل اول شامل نهالهای كاج (Pinus eldarica)،‌ زیتون (Olea europea) و آترپلكس (Atriplex canescens) بود. عامل دوم شامل سطوح صفر، یك و دو پلیمر آكوازورب (به ترتیب صفر، دو و چهار درصد وزنی خاك اطراف نهالها تا عمق 50 سانتیمتری و فاصله آبیاری سه برابر نرمال) و شاهد با آبیاری نرمال بود. متغیرها و صفات درصد رطوبت خاك در اعماق 25 و 50 سانتیمتری قبل و بعد از آبیاری، قدرت بقا و شادابی نهالها در سه مرحله رویشی یك، سه و شش ماه پس از كاشت در كلیه نهالها اندازه گیری شدند. تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین سطوح مختلف عامل اول به روش دانكن نشان داد كه میان گونه های تحت بررسی از نظر قدرت بقا و شادابی نهالها در سطح احتمال 1% تفاوت معنی داری وجود دارد. آتریپلكس، زیتون و كاج به ترتیب بیشترین نمره زنده مانی نهالها را در شش ماه پس از كاشت داشتند. همچنین میان سطوح مختلف كاربرد پلیمر در كلیه صفات به جز نسبت رطوبت خاك بعد از آبیاری به قبل از آن در عمق 50 سانتیمتری، اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% مشاهده گردید. كاربرد سطوح مختلف پلیمر تاثیر متفاوتی بر صفات تحت بررسی داشت. در كلیه صفات، سطح صفر پلیمر و شاهد (با آبیاری نرمال) در گروه های مجزا قرار گرفتند. سطح دو پلیمر بیشتر با تیمار شاهد در یك گروه قرار داشت. بنابراین استفاده از پلیمرهای مذكور را می توان به جای آبیاری نرمال در دوره استقرار اولیه نهالها توصیه نمود. همچنین سطوح یك و دو پلیمر از نظر كلیه صفات تحت بررسی در یك گروه قرار گرفته و اختلاف معنی داری با یكدیگر نداشتند، بنابراین استفاده از سطح یك پلیمر دارای صرفه اقتصادی بیشتری خواهد بود. به طور كلی استفاده از پلیمر را در زمان كاشت نهال گونه های مذكور، به منظور كاهش میزان و تعداد آبیاری، با حفظ زنده مانی آنها می توان توصیه نمود.
محققین:
پورمیدانی عباس*,خاكدامن حسین
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان قم
منبع:http://www.parsbiology.com
منبع:
http://superjazebz.mihanblog.com

تاریخ : پنجشنبه 9 تیر 1390 | 09:17 ق.ظ | نویسنده : مدیر سایت | نظرات
فروش پیاز زعفران 97
کاشت_پیاززعفران#احداث_باغ_زعفران#قیمت پیاز زعفران
علف های_هرز رایج در ایران
انگور رد گلوب#Red Globe Grape
خرمالو موزی#خرمالو انبه ای #نهال خرمالو
گردو قوداقوز#گردو زودبارده#گردو مرغوب
انگور صاحبی
nd[d kihg#nd[d;hgh#nd[dnvoj#nd[d kigsjhk#kihgtv,ad#ovdn kihg#tv,a nvoj#ovdn kihg ld,i#tv,a kihg ld,i#kihgsjhk nv lain#kihgsjhk cvnhnd#دیجی نهال#دیجی درخت#دیجی نهالستان#دیجی گل#گلستا#گل فروشی#آموزش احداث باغ#آموزش کاشت سبزی#آپارات فیلم درختکاری#آپارات آموزش پیوند درخت#
فروش نهال عناب ارمنی ،عناب درشت اصلاح شده
ارقام جدید نهال گلابی/میوه گلابی/tree pear
ماکادمیا،نهال ماکادمیا،درخت ماکادمیا
ارقام آلو،نهال آلو،درخت آلو،آلو شابلون ،آلو قطره طلا،آلو زرد،آلو سیاه،آلو شابلون ،آلو بخارا
نهال زرشکزرشک زالزالکی،زرشک زرافشانی
بذر سیب ،بذر گلابی،بذر هلو،بذر آلبالو،بذر توت،بذر افرا،بذرآلو،بذر زردآلو،بذرگردو،بذر درختان
(نحوه كاشت درختان سردسیری سیب ، گردو ، گلابى ، زردآلو ، بادام ، هلو
لطفا از دیگر محصولات نهالستان پارس دیدن فرمایید
.: 09159157465---09152157465 Slide Skin:.